Β΄ Εξάμηνο

Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
201 Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία ΜΓΥ 3 6  
202 Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία ΜΕ 3 6  
203 Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογική Συμπεριφορά ΜΕ 3 6  
204 Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών ΜΓΥ 3 4  
205 Κοινωνική Ψυχολογία ΜΕΥ 3 4  
206 Κοινωνιολογία της Υγείας ΜΓΥ 3 4