Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

201

Semester:

Β΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Κοινωνική Πολιτική είναι ο κλάδος των κοινωνικών επιστημών που ασχολείται με τη λειτουργία του κράτους πρόνοιας και τη λειτουργία των δομών. Συγκεκριμένα, μελετά πως το κράτος πρόνοιας συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Η γνώση της κοινωνικής πολιτικής παρέχει στην κοινωνική εργασία το θεωρητικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει τις θεωρίες του κράτους πρόνοιας, τη νομοθεσία, τις πολιτικές σε θέματα παιδείας, υγείας, απασχόλησης, ανεργίας, περιβάλλοντος, τις κοινωνικές παροχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες.. Επίσης, πληροφορεί την κοινωνική εργασία για τις δημογραφικές αλλαγές, τα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό, τις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία. Ως αντικείμενο, χωρίζεται σε πολλούς τομείς μελέτης που περιλαμβάνουν τα κοινωνικά δικαιώματα, τα κοινωνικά προβλήματα, τα μοντέλα διακυβέρνησης. Η αξία της Κοινωνικής Πολιτικής έγκειται στην κριτική που ασκεί στις διάφορες πολιτικές που ασκούνται σε ένα κράτος. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων των φοιτητών πάνω στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής, η εξοικείωσή τους με τους όρους που αφορούν το κράτος πρόνοιας και τις έννοιες που διέπουν την θεωρία του, έτσι ώστε να ενσωματώσουν στις γνώσεις τους με το αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν τις βασικές έννοιες και τη γενικότερη ορολογία της επιστήμης της Κοινωνικής Πολιτικής
 • Κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των θεσμών καθώς και την ευρύτητα τόσο του ερευνητικού όσο και του επαγγελματικού της πεδίου
 • Έχουν γνώση των βασικών αρχών, μεθόδων και θεωρητικών προσεγγίσεων της Κοινωνικής Πολιτικής, προκειμένου να καταστεί δυνατόν για τον φοιτητή να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τις διάφορες πολιτικές που επηρεάζουν τον κοινωνικό λειτουργό κατά την άσκηση των καθηκόντων του
 • Είναι σε θέση να συμμετέχουν σε προγράμματα που εκπονούνται για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να ασκούν κριτική και να προτείνουν λύσεις που βασίζονται στη συγκέντρωση αντικειμενικών πληροφοριών.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αναγνώριση και κριτική διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στο αντικείμενο και τους σκοπούς της κοινωνικής πολιτικής
 2. Ιδεολογικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Πολιτικής – Τομείς κοινωνικής πολιτικής
 3. Η κοινωνική πολιτική και η σύνδεσή της με την κοινωνική εργασία
 4. Θεωρίες και Θεωρητικοί του κράτους πρόνοιας – Ερευνητικό πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής
 5. Η μετεξέλιξη του κράτους πρόνοιας (ιστορικά στοιχεία για την Ευρώπη και την Ελλάδα)
 6. Μοντέλα του κράτους πρόνοιας
 7. Πολιτικές υγείας, εκπαίδευσης, ανεργίας, απασχόλησης, ασφάλισης
 8. Κοινωνικοί – οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της Κοινωνικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
 9. Κοινωνικοί κίνδυνοι, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνική αναπαραγωγή, κοινωνικά δικαιώματα
 10. Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Εργασία
 11. Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ball, A.R. & Peters, B.G. (2001). Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Βενιέρης Δ. & Παπαχρίστου Χ. (2003). Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα: προκλήσεις και προπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Γετίμης, Π. & Γράβαρης, Δ. (επιμ.) (1993). Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική. Αθήνα: Θεμέλιο.
 • Δικαίος Κ. (επιμ.) (2010). Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα: Gutenbeg.
 • Εμκε-Πουλοπούλου, Η. (2007). Η μεταναστευτική πρόκληση. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Esping-Andersen G., Gallie D., Hermerijck A. & Myles, J. (2002). Γιατί χρειαζόμαστε ένα Κοινωνικό κράτος. Αθήνα: Διόνικος.
 • Graib, I. (2011). Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία. Αθήνα: Τόπος.
 • Hill, M.(1998). Social policy. A comparative analysis. Wheatshea.
 • Ιατρίδης, Δ. (1990). Σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Gutemberg.
 • Ιωακειμίδης, Β. (2012). Κοινωνική εργασία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Αθήνα: Ιων.
 • Jenks, C. et al. (1992). Inequality. Basic books
 • Κανελλόπουλος, Κ., Αναστασάκου, Ζ., Κώτση., Μανιάτη, Θ. & Παχάκη, Κ.,(2004). Διανομή, αναδιανομή και φτώχεια. ΚΕΠΕ.
 • Καραμεσίνη, Μ. & Rubery J. (2015). Γυναίκες και λιτότητα. Η οικονομική κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλων. Αθήνα: Νήσος.
 • Κατσανέβας, Θ. (2000). Οικονομική της εργασίας. Σταμούλης.
 • Κωστόπουλος, Τ. (2012). Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και Εθνικό Κράτος. Περιφέρειες και Περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Αθήνα: Αφοι Κυριακίδη.
 • Lord, B. (1944). Full employment in a free society. George Allen and Unwin.
 • Lewis G., Gewirtz S. & Clarke J. (επιμ.) (2007). Κοινωνική Πολιτική. Διόνικος.
 • Μάραντος, Π. (2003). Κράτος και ανάπτυξη (κεφ. 8: Υποχρέωση κράτους για κοινωνική ανάπτυξη). Αθήνα: Πατάκης.
 • Μάρδας Γ., και Βαλκάνος Ε. (2005). Κοινωνική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Ματσαγγάνης, Μ. (1999). Προοπτικές του κοινωνικού κράτους στη Νότια Ευρώπη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μακρυδημήτρης, Α. Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών. Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, www.addgr,com/news/samizdat .
 • Merrien, F.X. (2013). Αντιμέτωποι με τη Φτώχεια. Η δύση και οι φτωχοί χτες και σήμερα. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Mishra, R. (1977). Society and social policy. Theories and practice of welfare.
 • Μούσης, Ν. (2008). Ευρωπαϊκή Ενωση, Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Μπάγκαβος, Χ. (2003). Δημογραφικές μεταβολές. Αγορά Εργασίας και Συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Αθήνα: Gutenberg.
 • Οικονόμου Χ. & Φερώνας, Α. (2006). Οι εκτός των Τειχών, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες.
 • Ρομπόλης, Σ. & Χλέτσος, Μ.(1995). Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας. Παρατηρητής.
 • Σακελλαρόπουλος, Θ. (2011). Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα: Διονικος.
 • Σακελαρόπουλος, Θ. (1999) (επιμ.). Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους. Αθήνα: Κριτική.
 • Σακελλαρόπουλος, Σ. (2004). Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του Ιμπεριαλισμού. Αθήνα: Gutenberg.