Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

202

Εξάμηνο:

Β΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/SW236/


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία, την ιστορική τους εξέλιξη και αλληλεπίδραση με το γενικότερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο καθώς και τα όρια της κάθε προσέγγισης. Επιπλέον επιδιώκεται η εμβάθυνση στη διαχρονική εξέλιξη των ορισμών και των θεωριών στην Κοινωνική Εργασία σε συνάρτηση με τις επιστημονικές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και την συμβολή των ωφελούμενων των κοινωνικών υπηρεσιών στην εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας. Τέλος, η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων των φοιτητών/τριων ως προς την σύνδεση θεωρίας της κοινωνικής εργασίας και πρακτικής εφαρμογής τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Αξιολογούν κριτικά την ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής εργασίας
  • Κατανοούν τον ρόλο της κοινωνικής εργασίας σε συνάρτηση με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο
  • Είναι εξοικειωμένοι με διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις
  • Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Εργασίας καθώς και την αναγκαιότητα της σύνδεσης της θεωρίας με τις παρεμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών στην πράξη.
  • Προσδιορίζουν τα όρια των θεωρητικών προσεγγίσεων
  • Διακρίνουν τις διαφορές και τις αλληλοεπικαλύψεις στα μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις κοινωνικής εργασίας
  • Επιδιώκουν την κριτική ανάλυση των προσεγγίσεων σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τα αιτήματα των χρηστών των κοινωνικών υπηρεσιών
  • Γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα παρέμβασης στην Κοινωνική Εργασία
  • Αξιοποιούν τον κριτικό αναστοχασμό στην επιλογή μοντέλων και θεωριών στις παρεμβάσεις τους.

 

Γενικές Ικανότητες

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Ομαδική εργασία
  • Αυτόνομη εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Κράτος και Κοινωνική Εργασία: Ιστορική αναδρομή του ρόλου της Κοινωνικής Εργασίας
  2. Ορισμοί της Κοινωνικής Εργασίας και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο
  3. Η σύνδεση θεωρίας και πράξης στην Κοινωνική Εργασία
  4. Ταξινόμηση θεωριών της Κοινωνικής Εργασίας
  5. Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία
  6. Μοντέλα Κοινωνικής Εργασίας 7. Η σημασία του κριτικού αναστοχασμού – Παραδείγματα από το πεδίο

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

  • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  • Κριτική ανάλυση περιπτώσεων/θεωρίας
  • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Adams, R., Dominelli, L., Payne, M., (2009). 2nd ed, Critical Practice in Social Work. Britain: Palgrave.
  • Adams, R., Dominelli, L., Payne, M., (2009).3rd ed, Social Work, Themes Issues and Critical Debates. Britain: Palgrave.
  • Βεργέτη, Α. (2009). Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες σε Κρίση. Αθήνα: Τόπος.
  • Δημοπούλου Λαγωνίκα, Μ. (2011). Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας Μοντέλα Παρέμβασης. Αθήνα: Τόπος
  • Dominelli, L, (2003). Anti-0prressive Social Work, Theory and Practice, Britain: Palgrave.
  • Ζαϊμάκης, Γ. & Κανδυλάκη, Α. (επιμ.) (2005). Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας, Μορφές Παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες. Αθήνα: Κριτική.
  • Ζωγράφου, Α. (2002). Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω.
  • Ferguson, I. (2008). Reclaiming Social Work Challenging Neo-liberalism and Promoting Social Justice. London: Sage.
  • Ferguson, I., & Woodward, R. (2009). Social Work in a Divided Society in Ferguson, I., and Woodward R., Radical Social Work in Practice, Making a Difference. Britain: Policy Press.
  • Ferguson, I., Ioakimidis, V., Lavallette, M., (2018). Global Social Work in a political context, Radical Perspectives, Britain: Policy Press.
  • Garrett, M., (2013). Social Work and Social Theory, Making Connections, Britain: Policy Press.
  • Graig, G., Mayo, M., Popple, K., Shaw, M., Taylor, M., (2011). The Community Development Reader, History, Themes and Issues. Bristol: Policy Press.
  • Ιωακειμίδης, Β. (2012). Κοινωνική Εργασία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, Ριζοσπαστική και Κριτική Θεωρία, Πρακτική, Παραδείγματα. Αθήνα: Ίων
    Jones, C., (2011). Η Μετάλλαξη της Κοινωνικής Εργασίας. Το Βρετανικό Μοντέλο στο Ιωακειμίδης, Β., (2012). Κοινωνική Εργασία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, Ριζοσπαστική και Κριτική Θεωρία, Πρακτική, Παραδείγματα. Αθήνα: Ίων.
  • Καλλινικάκη, Θ. (2011). Εισαγωγή στη Θεωρία και Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας. Αθήνα: Τόπος.
  • Langan, M. & Lesley, D. (1992), Women Oppression and Social Work, Issues in Anti-Discriminatory Practice. Britain: Taylor and Francis.
  • Lavalette, M. & Ferguson, I., (2007). International Social Work and the Radical Tradition. Britain: Policy Press.
  • Mullaly, R. (1993). Structural Social Work: Ideology, Theory and Practice. Toronto: McClelland and Stewart.
  • Payne, M. (2000). Σύγχρονη Θεωρία Κοινωνικής Εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Payne, M. (2011). Humanistic Social Work: Core Principles in Practice. Britain: Palgrave Macmillan.
  • Payne, M. (2016). Modern Social Work Theory. USA: Oxford University Press
  • Πουλόπουλος Χ. (2014). Κρίση, Φόβος και Διάρρηξη της Κοινωνικής Συνοχής. Αθήνα: Τόπος.
  • Πουλόπουλος, Χ. & Τσιμπουκλή Α. (2016). Δυναμική των Ομάδων και Αλλαγή στους Οργανισμούς. Αθήνα: Τόπος.
  • Rogowski, S. (2013). Critical Social Work with Children and Families. Britain: Policy Press.
  • Sakamoto, I. & Pitner, R. O. (2005). Use of Critical Consiousness in Anti-Oppressive Social Work Practice: Diesentangling Power Dynamics at Personal and Structural Levels. British Journal of Social Work, 35: 435-452.
  • Τζεδάκη, Μ., Κουντή-Χρονοπούλου Μ., Πασσά, Μ., (2015). Η Συμβολή της Κοινωνικής Εργασίας στην Ψυχιατρική Θεραπευτική. Αθήνα: Παρισιάνος.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

  • British Journal of Social Work
  • Critical and Radical Social Work Journal
  • European Journal of Social Work
  • International Journal of Social Work
  • Journal of Family Social Work
  • Journal of Social Work
  • Research on Social Work Practice
  • Social Work and Society