Το Τμήμα με μια ματιά

Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη η οποία προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενδυνάμωση και την απελευθέρωση των ανθρώπων και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σύνθετων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην Κοινωνική Εργασία.

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου). Ειδικότερα, παρέχει:

  • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, που περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και ευκαιρίες επαγγελματικής πρακτικής εμπειρίας σε κοινωνικές υπηρεσίες, που καταλήγει στη λήψη 4ετούς πτυχίου (επιπέδου 6) 
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που καταλήγει στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου 7).
  • Διδακτορικές Σπουδές που καταλήγουν στη λήψη διδακτορικού τίτλου σπουδών (επιπέδου 8).

 

Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαιτούμενα εφόδια (γνώσεις, πολύπλευρη μελέτη των ψυχοκοινωνικών φαινομένων, μεθοδολογία, ανάπτυξη συνθετικής και κριτικής σκέψης, δεξιότητες) για την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε κοινωνικές υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 26.1.1989.

Παράλληλα, το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, μέσω της λειτουργίας των Ερευνητικών του Εργαστηρίων και της ερευνητικής δραστηριότητας του προσωπικού και των φοιτητών, στην εξέλιξη της επιστήμης και στη καινοτομία.

 

Διοίκηση του Τμήματος

Ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, ένα μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών/τριών.

  • Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο κ. Ιωακειμίδης Βασίλειος,  Καθηγητής.
  • Αντιπρόεδρος του Τμήματος είναι κ. Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Καθηγητής.