Περί του θεσμού

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 4018

Περί του θεσμού των Κοινωνικών Λειτουργών

Εν Αθήναις τη 11 Νοεμβρίου 1959

‘Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 16 Οκτωβρίου 1959 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Άρθρον 1 

Η εν τη επικρατεία άσκησις του επαγγέλματος των Κοινωνικών Λειτουργών, ήτοι προσώπων ειδικώς ειδικευομένων δια την άσκησιν της Κοινωνικής Προνοίας, εν τη εφαρμογή των προγραμμάτων Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής, διέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος.Άρθρον 2

Ουδείς δύναται να φέρη τον τίτλον ή να καταλαμβάνει θέσιν Κοινωνικού Λειτουργού εις Υπηρεσίας και Ιδρύματα Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εάν δεν πληρεί τας προϋποθέσεις τας καθοριζομένας υπό του παρόντος Ν.Δ .και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Βασιλικών Διαταγμάτων. Άρθρον 3

Δια Βασιλικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του επί της Κοινωνικής Προνοίας Υπουργού και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, θέλουσι καθορισθή τα της εκπαιδεύσεως, της αναγνωρίσεως των Σχολών Κοινωνικής Προνοίας, της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος και της επαγγελματικής δεοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών, αι κατευθύνσεις επί του τρόπου χρησιμοποιήσεως των Κοινωνικών Λειτουργών, υπό των Κοινωνικών Υπηρεσιών, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα τον τρόπο λειτουργίας του Θεσμού και την άσκησιν του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού.Άρθρον 4

1. Παρά τω Υπουργείω Κοινωνικής Προνοίας συνιστάται Συμβούλιον Κοινωνικής Εργασίας, συγκείμενον εκ των:

α) Γενικού Γραμματέως τον Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, ως Προέδρου.

β) Γενικού Διευθυντού Προνοίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, ως αντιπροέδρου.

γ) Γενικού Διευθυντού Υγιεινής

δ) Δύο Διευθυντών του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, εξ ων εις ο Διευθυντής Παιδικής Προστασίας.

ε) Δύο αντιπροσώπων των συνεργαζομένων μετά του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας Οργανισμών, των διαθετόντων δαπάνας δια την χρησιμοποίησιν Κοινωνικών Λειτουργών υποδεικνυομένων υπό των οργανισμών τούτων.

στ) Δύο προσώπων εχόντων ενεργόν ανάμιξιν εις τα της αναπτύξεως του Θεσμού των Κοινωνικών Λειτουργών.Χρέη Εισηγητού και Γραμματέως εκτελεί Τμηματάρχης της αρμοδίας Διευθύνσεως. Το Συμβούλιον συγκροτείται δι’ αποφάσεως τον Υπουργού Κοιν. Πρόνοιας, όστις ορίζει συνάμα και τα αναπληρωματικά μέλη αυτού. Θητεία των μη υπηρεσιακών μελών του Συμβουλίου ορίζεται τριετής.

2. Αρμοδιότης του Συμβουλίου τούτου είναι η γνωμοδότησις:

α) Επί παντός θέματος αποσκοπούντος εις την ολοκλήρωσιν του Θεσμού των Κοινωνικών Λειτουργών. 

β) Επί του καθοριζομένου συστήματος εργασίας και εποπτείας των Κοινωνικών Λειτουργών.

γ) επί της αναγνωρίσεως των Σχολών Κοινωνικής Προνοίας των πληρουσών τας προϋποθέσεις των κατά το άρθρον 3 εκδοθησομένων διαταγμάτων.

  1. Εις τα μέλη του Συμβουλίου και τον Γραμματέα καταβάλλεται δι’ αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και Οικονομικών κατ’ αποκοπήν μηνιαία αποζημίωσις.Άρθρον 5

Δι’ αποφάσεως του επί της Κοινωνικής Προνοίας Υπουργού, μετά την γνώμην του εν άρθρω 4 συγκροτουμένου Συμβουλίου, δύνανται να συνιστώνται Επιτροπαί μελετών επί θεμάτων εκπαιδεύσεως Κοινωνικών Λειτουργών, εξ αντιπροσώπων Σχολών Κοινωνικής Προνοίας και τον Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών, ως κι ετέρων προσώπων ασχολουμένων με την εκπαίδευσιν των Κοινωνικών Λειτουργών.Άρθρον 6

Δια την χρησιμοποίησιν Κοινωνικών Λειτουργών εις τα Κέντρα Κοινωνικής Προνοίας, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα τοιαύτα Παιδικής Προστασίας, ως και τα λοιπά ευαγή Ιδρύματα της χώρας, δύναται το Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, να συνεργάζεται μετ’ άλλων Οργανισμών κατόπιν υπογραφής σχετικών συμβάσεων μετά γνώμην του Συμβουλίου του άρθρου 4 του παρόντος.