Μεταδιδακτορικές σπουδές

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 827/Β/8.3.2019):

Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους/ες  επιστήμονες/ισσες εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μονάδων και των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του.

Ως μεταδιδακτορική νοείται η έρευνα που εκπονείται από κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, με στόχο την επίλυση ειδικών επιστημονικών προβλημάτων και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σε πεδία αιχμής.

 

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. είναι οι ακόλουθοι:

  • Η υποστήριξη νέων επιστημόνων/ισσών ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής και η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων/ισσών.
  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου.
  • Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν (κατά τη διάρκεια όλου του έτους) οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού. Στην αίτηση αναγράφεται το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

 

Υποδείγματα Αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

  1. Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ
  2. Πρόταση Μεταδιδακτορικής Έρευνας, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ
  3. Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ