Γενικές Πληροφορίες/Προϋποθέσεις

Η Επιτροπή Δράσεων Erasmus, Διεθνούς Κινητικότητας και Διμερών Συμφωνιών με Ιδρύματα του Εξωτερικού του Τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, αποτελείται από τις: 

 

Συντονίστρια: Παπούλη Ελένη

Μέλος: Δεδότση Σοφία

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ERASMUS+ 

Α. Κινητικότητα  για  Σπουδές σε Πανεπιστήμια (STUDIES) εκτός Ελλάδας

Μέσω του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, αλλά και σε υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ισσες να παρακολουθήσουν ένα μέρος του προγράμματος σπουδών τους (δηλαδή, κάποια από τα μαθήματα τους, μαθήματα επιλογής που δεν προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών τους ή να εκπονήσουν όλη ή μέρος της πτυχιακής, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής τους εργασίας σε κάποια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον υπόλοιπο κόσμο (ERASMUS+ International). 

Βασικοί Όροι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να δει τις συμφωνίες συνεργασίας του Τμήματος με τα αντίστοιχα πανεπιστήμια στα οποία μπορεί να μετακινηθεί. 

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Κινητικότητα

  • Ο φοιτητής/-τρια πρέπει να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. 
  • Πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 2ο έτος των σπουδών του/της και να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να του/της απομένουν τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη του πτυχίου, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του/της στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. 
  • Πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (Επίπεδο Β2 ή ανώτερο).

Αναγνώριση Μαθημάτων-πριν την Αναχώρηση 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής του ΠΑ.Δ.Α. στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν στο εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies) και όπως αυτές τροποποιούνται με το έντυπο Changes to Learning Agreement. Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και, φυσικά, στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης. Για να μη χάσει χρόνο από τις σπουδές του ο/η φοιτητής/τρια, καλό είναι τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για ένα εξάμηνο ή 20 ECTS για ένα τρίμηνο. 

Αναγνώριση Μαθημάτων-με την Επιστροφή 

Όταν ο/η φοιτητής/τρια επιστρέψει θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου Υποδοχής όπου να αναγράφονται οι τίτλοι των μαθημάτων, οι βαθμοί που έλαβε στις αντίστοιχες εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ο αριθμός των ECTS και η κλίμακα ECTS grading. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να φαίνονται οι βαθμοί για ΟΛΑ τα μαθήματα που είχε επιλέξει (Pass ή Fail), ώστε να προκύπτει ότι πήγε στις εξετάσεις τους. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη μετακίνηση των φοιτητών/-τριών με το πρόγραμμα ERASMUS+ παρέχονται από το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγή Φοιτητών, στη διεύθυνση https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/

Β. Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ)

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 

Η Πρακτική Άσκηση Erasmus+ προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας να ασκηθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας σε τομείς που θεραπεύει το Τμήμα, συμπληρώνοντας, διευρύνοντας και εφαρμόζοντας τις γνώσεις που αποκτούν κατά τις σπουδές τους στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. 

Ποιοι έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες/-σσες, οι οποίοι/ες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/ Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση. Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι/ες στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές/τριες στο τελευταίο έτος. 

Ειδικότερα, οι προπτυχιακοί/-ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

  • Να έχουν  ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα εξάμηνα πρακτικής εργαστηριακή άσκησης (ΠΕΑ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι).
  • Να διαθέτουν επαρκή γνώση της γλώσσας εργασίας και κατά προτίμηση και της γλώσσας της χώρας στην οποία θα μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση (Επιπέδου Β2 ή ανώτερο).

Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση παρέχει στους φοιτητές/τριες του ΠΑ.Δ.Α. τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης σε έναν επιλέξιμο Φορέα Υποδοχής, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης για διάστημα 2 έως 12 μηνών. 

Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης 

Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με τα αντικείμενα σπουδών στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. 

Η πρακτική άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί κομμάτι της πτυχιακής εργασίας (προπτυχιακής, μεταπτυχιακής) ή της διδακτορικής διατριβής. 

Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση αφορά ερευνητική εργασία, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να εντάξει την εργασία του/της στους στόχους και το πρόγραμμα εργασίας του Φορέα Υποδοχής. 

Αναγνώριση Πρακτικής Άσκησης 

Η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Στις περιπτώσεις μετακίνησης αποφοίτων, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) και προαιρετικά στο Europass Mobility Document, κατόπιν αίτησης του αποφοίτου.  Η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση του/της φοιτητή/τριας πριν από την αναχώρηση του/της για το Φορέα Υποδοχής θα πρέπει να ελεγχθεί από τον/την Συντονιστή/τρια ERASMUS+ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με αίτηση του/της φοιτητή/τριας προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της επιστολής αποδοχής του Φορέα Υποδοχής. Με την επιστροφή από τον Φορέα Υποδοχής ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει στην Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία/ δικαιολογητικά για να του/της πιστωθούν τα αντίστοιχα ECTS. 

Υποβολή Αίτησης 

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική πρόσκληση. 

Αναλυτικές πληροφορίες/οδηγίες καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για τις μετακινήσεις Μάθησης και/ή Πρακτικής Άσκησης παρέχονται από το Τμήμα Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών (όμιλος Πρακτικής Άσκησης στη διεύθυνση: https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/vasikes-plirofories/)