Μεταπτυχιακο Προγραμμα

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Εργασία» με δύο κατευθύνσεις «Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια» και «Κοινοτική Κοινωνική Εργασία».

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Κοινωνική Εργασία».

 

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση στους φοιτητές του, με γνώμονα την ικανοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

 

Διπλωματική Εργασία

Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.