Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί μια διεθνή σύσταση η οποία  εκφράζει τις βασικές ηθικές αρχές και τους δεοντολογικούς κανόνες που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος των κοινωνικών λειτουργών. Αποτελεί το θεμέλιο της επαγγελματικής συμπεριφοράς καθώς θέτει τα ελάχιστα προαπαιτούμενα πρότυπα για την ορθή εφαρμογή της.  

Ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία των Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW) και από τη Διεθνή Ένωση των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW) και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ακολουθώντας τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στο πεδίο της κοινωνικής εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.