Κατατακτήριες εξετάσεις

Το ποσοστό κατατάξεων επί των εισακτέων είναι 12%.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση:

 1. Φωτοαντίγραφο αντιγράφου πτυχίου που να αναγράφει τον βαθμό πτυχίου ή
 2. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης περάτωσης φοίτησης ή
 3. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου που να αναγράφει τον βαθμό πτυχίου
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 5. Εφόσον συντρέχουν λόγοι, σχετικό έγγραφο επίσημης αρχής για συμμετοχή στις εξετάσεις με προφορική εξέταση
 • Η ύλη εξέτασης στα τρία μαθήματα του κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνεται περίπου τέλος Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
 • Οι εξετάσεις είναι γραπτές σε τρία μαθήματα και πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.
 • Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων.
 • Την κατάταξη των επιτυχόντων σε εξάμηνο φοίτησης την αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος μετά την κατάθεση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Κατατάξεων όπως αυτή ορίζεται με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος κάθε χρόνο.

Νομοθεσία για τις κατατακτήριες εξετάσεις:

 • Υπ.Αποφ. Φ2/125186/Β3/2006
 • Υπ.Αποφ. Φ2531/17791/Β6/2013
 • Υπ.Αποφ. Φ1/192329/Β3/2013
 • Ν.4186/2013