Γ΄ Εξάμηνο

Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
301 Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα ΜΕ 3 6  
302 Μέθοδοι Επικοινωνίας και Δημιουργικής Έκφρασης στην Κοινωνική Εργασία ΜΕΥ 3 6  
303 Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας ΜΕ 3 6  
304 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΜΕΥ 3 6  
305 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΜΓΥ 3 6  
Προαιρετικό μάθημα (Δεν οδηγεί στη λήψη Πτυχίου)
306 Γενική Παιδαγωγική ΜΕΥ 3 4