Γενική Παιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος:

306

Semester:

Γ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Προαιρετικό μάθημα (Δεν οδηγεί στη λήψη Πτυχίου) ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στα αντικείμενα, στις έννοιες και στις μεθόδους της Παιδαγωγικής. Στο πλαίσιο αυτό σκιαγραφούνται οι πιο σημαντικές παιδαγωγικές θεωρίες και οι διαφορές τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να εισαχθούν στην επιστήμη της Παιδαγωγικής.

 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές της έννοιες, όπως αγωγή, εκπαίδευση,

  μόρφωση, παιδεία.

 • Να γνωρίζουν τους σημαντικούς σταθμούς της Παιδαγωγικής Επιστήμης.

 • Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της Παιδαγωγικής.

 • Να διερευνούν ένα ζήτημα/πρόβλημα/σενάριο στον τομέα της εφαρμοσμένης

  παιδαγωγική.

 • Να συνδέουν τους διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους με κοινό

  αντικείμενο μελέτης τα διάφορα φαινόμενα της αγωγής, της εκπαίδευσης και της μάθησης σε όλες τις φάσεις εξέλιξης του ανθρώπου.

 • Να διαφοροποιούν και αξιολογούν θεωρίες και προσεγγίσεις σε προβλήματα που συνδέουν τους διάφορους επιστημονικούς κλάδους της Παιδαγωγικής.

 • Να μετασχολιάζουν επιμέρους πεδία εκπαιδευτικών σεναρίων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Διεύρυνση της ερμηνευτικής ικανότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται επισκόπηση των επιστημών της αγωγής και του ερευνητικού τους πεδίου, ώστε να κατανοηθεί το περιεχόμενο, οι στόχοι τους και ο πολυ-επιστημονικός τους χαρακτήρας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται: η μετάβαση από την Παιδαγωγική στις Επιστήμες της Αγωγής, η εξέλιξη των επιστημών της αγωγής στον διεθνή χώρο και στην Ελλάδα, η έρευνα στον χώρο των επιστημών της αγωγής, τα επιστημονικά τους εργαλεία και οι ερευνητικές τους προοπτικές.

Θεματικές ενότητες:

 • Επιστημολογικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη και οριοθέτηση του

  αντικείμενου της

 • Κύρια θεωρητικά ρεύματα της Παιδαγωγικής

 • Βασικές κατηγορίες της Παιδαγωγικής Επιστήμης

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις της Αγωγής

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικοποίησης

 • Πεδία παιδαγωγικών εφαρμογών (θεσμοί, λειτουργίες και οργανωτικά σχήματα

  εκπαιδευτικών δομών)

 • Θεωρητικές παραδόσεις και εργαλεία έρευνας για την κατανόηση του

  εκπαιδευτικού πεδίου

 • Ειδικά και σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα (εκπαιδευτικοί, επικοινωνία,

  διδασκαλία, μορφές μάθησης)

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

  • Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων 
  • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Αγγελάκος, Κ. (επιμ.) (2010.) Συλλογικό έργο. Πρόσωπα, ιδέες και θέματα στις επιστήμες της αγωγής. Αθήνα: Κέδρος

 • Αυγητίδου, Σ., Τζεκάκη, Μ., & Τσάφος Β. (επιμ.) (2016). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται: προτάσεις υποστήριξης της πρακτικής τους άσκησης. Αθήνα: Gutenberg.

 • Γρόλλιος, Γ. & Γούναρη, Π. (2016) Απλευθερωτική και Κριτική Παιδαγωγική στην Ελλάδα. Ιστορικές Διαδρομές και Προοπτική. Αθήνα: Gutenberg.

 • Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (2010) Κριτική Παιδαγωγική. Μια συλλογή Kειμένων. Αθήνα: Gutenberg.

 • Καρράς, Γ.Κ. (2014). Η παιδαγωγική επιστήμη άλλοτε και τώρα. Ιστορία Μεταβάσεις- Προκλήσεις. Αθήνα: Gutenberg.

 • Κωνσταντίνου, Χ. (2015). Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως παιδαγωγική θεωρία και πράξη-Μια προσέγγιση βασισμένη σε θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα. Αθήνα: Gutenberg.

 • Λάχλου, Σ., Μπαλτάς, Χ., & Καρακατσάνη, Δ. (Επιμ.) (2017). Celestin Freinet. Θεσμική και κριτική παιδαγωγική. Για ένα ελεύθερο, ανοιχτό και συνεργατικό σχολείο. Αθήνα: Οι εκδόσεις των συναδέλφων

 • Ξωχέλλης, Δ. Π. (2005). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε

 • Παπαμαύρος, Μ. (1961). Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής. Αθήνα: αυτοέκδοση.

 • Σατώ, Ζ. (Επιμέλεια) (χ. χρ.). Οι μεγάλοι Παιδαγωγοί. Από τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη ως τον

  Τζων Ντιούι και τη Μαρία Μοντεσσόρι. Αθήνα: Γλάρος.

 • Τσιάκαλος, Γ. (2008). Η υπόσχεση της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

 • Φούκας, Α. Β. (2014). Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα. 18ος

 • και 19ος αιώνας. Βασικοί εκπρόσωποι-αντιπροσωπευτικά κείμενα. Θεσσαλονίκη: Δέσποινα

  Κυριακίδη.

 • Χατζηδήμου, Χρ. Δ. (2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Συμβολή στη διάχυση της

  παιδαγωγικής σκέψης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε.

 • Χατζηπέμου, Θ. (2009). Κατανοώντας τα προβλήματα των παιδιών, Αθήνα: Εκδόσεις Παιδικά

  Χωριά SOS, Πρώτη Έκδοση 2007, Δεύτερη Έκδοση Επικαιροποιημένη [ISDN: 978-960-89767-0- 2].