Πληροφορίες για τις διδακτορικές σπουδές

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προσφέρει τη δυνατότητα Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 5997/31.12.2018).

 

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας αποσκοπεί στην κατάρτιση διδακτόρων/ισσών, οι οποίοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης προαγωγής της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στην επιστημονική περιοχή και τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Το Π.Δ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή και παρουσίαση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πρέπει να πληροί προϋποθέσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης Επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας και της κοινωνίας.

Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).

 

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΔΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος δύο φορές τον χρόνο, 1-30 Οκτωβρίου και 1-31 Μαρτίου.

Ενδέχεται να ορίζονται και έκτακτες ημερομηνίες υποβολής αίτησης, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, σε περίπτωση ανάληψης από το Τμήμα ερευνητικών προγραμμάτων σε άλλη χρονική περίοδο, για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης θα τα βρείτε στο άρθρο 5, παρ. 4 του Κανονισμού.

 

Αίτηση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα/ισσας μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ