Επιτροπή Ισότητας

Το 2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων με τριετή θητεία, ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής (77936/30.09.2021). 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του ΠΑ.Δ.Α. έχει, σύμφωνα με τον νόμο, τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο.

β) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού.

γ) Παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα.

δ) Παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά.

ε) Προωθεί την εκπόνηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου.

στ) Προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.

ζ) Παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν από το Τμήμα μας η κα Κωνσταντίνα Σκλάβου, η οποία είναι και η  Πρόεδρος της Επιτροπής, και η κυρία Ελένη Παπούλη, Αναπληρώτρια Πρόεδρος.

Ιστοσελίδα : https://eifpada.uniwa.gr/  

E-mail: eifpada@uniwa.gr