Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Κωδικός Μαθήματος:

304

Semester:

Γ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/SDOKE126/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία αποτελεί έναν ερευνητικό και επαγγελματικό κλάδο της Ψυχολογίας ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη των βιολογικών, κοινωνικών και ψυχολογικών διεργασιών οι οποίες αλληλεπιδρούν και οδηγούν στην ανάπτυξη του παιδιού από την εμβρυική περίοδο μέχρι την ενηλικίωση. Το κύριο αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας είναι η κατανόηση της αναπτυξιακής διαδοχής που διέρχονται οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν καθώς και των παραγόντων που προωθούν ή αναστέλλουν την ανάπτυξη. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται κριτικά οι σημαντικότερες θεωρίες για την ανάπτυξη του παιδιού. Σκοπός του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές απέναντι στην παιδική ηλικία, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την ανάπτυξη του ατόμου και να γνωρίσουν την τυπική πορεία της ανάπτυξης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της ανάπτυξης του ανθρώπου στον ψυχοκινητικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα
 • Έχουν γνώση της τυπικής πορείας της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της βρεφικής, νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας
 • Να διακρίνουν τα όρια μεταξύ τυπικής και αποκλίνουσας ανάπτυξης
 • Έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές θεωρίες της ανάπτυξης και να έχουν αναπτύξει κριτική θεώρηση αυτών
 • Ερμηνεύουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς και παραγόντων επικινδυνότητας και προστατευτικών παραγόντων.
 • Συνδέουν τις τρέχουσες αλλαγές στην ανάπτυξη με τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Διεύρυνση της ερμηνευτικής ικανότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Η θέση του παιδιού στην ιστορία και η εμφάνιση της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
 2. Βασικές θεωρίες της ανάπτυξης: Sigmund Freud & Eric Erikson
 3. O αναπτυσσόμενος οργανισμός στο προγενετικό περιβάλλον
 4. Η βιοσωματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του βρέφους
 5. Η γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του βρέφους
 6. Η πορεία της συναισθηματικής ανάπτυξης
 7. Η εξέλιξη και τα είδη του δεσμού
 8. Η γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη στη νηπιακή ηλικία
 9. Η ταυτότητα του ρόλου του φύλου
 10. Η ανάπτυξη της ηθικότητα
 11. Η γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη στη σχολική ηλικία
 12. Η γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη στην εφηβική ηλικία.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Cole, M. & Cole, S.R. (2000, 2002). Η ανάπτυξη των παιδιών (Τόμ. Α΄, Β΄, Γ΄) (Μετ. Μ. Σόλμαν, Επιμ. Ζ. Παπαληγούρα & Π. Βορριά). Αθήνα:Τυπωθήτω.
 • Coleman, J. (2013). Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας (Επιμ. Η. Μπεζεβέγκης). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Craig, G.L., & Baucum, D. (2007). H ανάπτυξη του ανθρώπου. H (Τόμ. Α΄, Β΄) (Επιμ. Π. Βορριά). Αθήνα: Παπαζήση.
 • Damon, W. (1995). Κοινωνικός κόσμος του παιδιού (Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Dunn, J. (1999). Οι στενές προσωπικές σχέσεις των μικρών παιδιών (Μετ. Χ. Παπαηλιού, Επιμ. Π. Βορριά & Ζ. Παπαληγούρα). Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω.
 • Feldman, R. (2010). Εξελικτική Ψυχολογία (A΄ & Β΄ τόμος) (Επιμ. Η. Μπεζεβέγκης), Αθήνα: Gutenberg.
 • Gibson, E. J., & Pick, A. D. (2005). Μια οικολογική προσέγγιση στην αντιληπτική μάθηση και ανάπτυξη. (Μετ. Α. Βακάκη, Επιμ. Μ. Πουρκός). Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω.
 • Harris, J. R. (2004). O μύθος της ανατροφής. Γεννιόμαστε ή γινόμαστε;…και ο ρόλος των γονέων στην εξέλιξη των παιδιών. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Hayes. N. (1998). Εισαγωγή στη Ψυχολογία. Τόμ. Β΄. (Επιμ. Ι. Παρασκευόπουλος). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Καφέτσιος, Κ. (2005). Δεσμός, συναίσθημα και διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω.
 • Κουρκούτας, Η. Ε. (2001). Η ψυχολογία του εφήβου. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Lehalle, H. & Mellier, D. (2009). Ψυχολογία της ανάπτυξης. Παιδική ηλικία και εφηβεία. Αθήνα: Πεδίο.
 • Lloyd, P. (1998). Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Miller, G. (1995). Γλώσσα και ομιλία (Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Mitchell, P. (2002). Κατανόηση του νου στην παιδική ηλικία (Επιμ. Π. Μισαηλίδη). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Παπαηλιού, Χ. (2005). Η ανάπτυξη της γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Schaffer. R. (1996). Η κοινωνικοποίηση του παιδιού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Siegler, R. S. (2002). Πως σκέφτονται τα παιδιά. (Μετ. Ζ. Κουλεντιανού, Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Turner, P. J. (1998). Βιολογικό φύλο, κοινωνικό φύλο και ταυτότητα του φύλου (Μετ. Ε. Γαλανάκη, Επιμ. Ν.Δ. Γιαννίτσας). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Ψυχολογία
 • Hellenic Journal of Psychology
 • Develeopmental Psychology
 • British Journal of Developmental Psychology
 • Child Development
 • European Journal of Developmental Psychology
 • Journal of Applied Developmental Psychology