Μέθοδοι Επικοινωνίας και Δημιουργικής Έκφρασης στην Κοινωνική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

302

Semester:

Γ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TKE154/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι φοιτητές θα εντρυφήσουν σε μεθόδους και τεχνικές δημιουργικής έκφρασης και εμψύχωσης ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων και θα γνωρίσουν το ρόλο που παίζουν οι διάφορες μορφές τέχνης στην διαδικασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Το μάθημα συνδυάζει την θεωρητική και βιωματική/δημιουργική προσέγγιση ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν αποτελεσματικά τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές, τύπους και μεθόδους επικοινωνίας
 • γνωρίζουν και να αξιολογούν αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τα εμπόδια στην επικοινωνιακή διαδικασία
 • κατανοούν το ρόλο των συναισθημάτων στην ανθρώπινη επαφή
 • κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • επικοινωνούν με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με σεβασμό στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα
 • χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές δημιουργικής επικοινωνίας και κοινωνικής εμψύχωσης με άτομα, ομάδες, κοινότητες

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης σκέψης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή, εννοιολογικές διευκρινίσεις
 2. Ανθρώπινες σχέσεις και η διαδικασία της επικοινωνίας
 3. Βασικές αρχές, τύποι και μέσα επικοινωνίας
 4. Μέθοδοι επικοινωνίας: λεκτική επικοινωνία-μη λεκτική επικοινωνία
 5. Συναισθήματα και η επίδραση τους στην αποτελεσματική επικοινωνία
 6. Επικοινωνία με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες-δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 7. Επικοινωνία, Τέχνες και Δημιουργική Έκφραση
 8. Οι δημιουργικές τέχνες ως θεραπευτικό εργαλείο και μέσο κοινωνικής εμψύχωσης
 9. Μέθοδοι και τεχνικές δημιουργικής επικοινωνίας και εμψύχωσης ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει γραπτή τελική (100%) εξέταση με:

 • Ερωτήσεις Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Αρχοντάκη, Ζ., και Φιλίππου, Δ. (2003). 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Armstrong, J., & de Botton, A. (2013). Η Τέχνη ως Θεραπεία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
 • DeVito, J, Α. (2004). Ανθρώπινη Επικοινωνία. Αθήνα: Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
 • Huss, E. & Bos, E. (Eds) (2018). Art in Social Work Practice: Theory and Practice: International Perspectives. London: Routledge
 • Κουρετζής, Λ. (2008). Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του. Αθήνα: Ταξιδευτής.
 • Koprowska, J. (2014). Communication and interpersonal skills in social work (4th ed.). London: Learning Matters.
 • Lefevre, M. (2010). Communicating with children and young people: Making a difference. Bristol: Policy Press.
 • Lishman, J. (2009). Communication in Social Work. UK: Macmillan.
 • Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (1998). Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Papouli, Ε. (2019). Diversity dolls: a creative teaching method for encouraging social work students to develop empathy and understanding for vulnerable populations. Social Work Education, The International Journal, 38(2), 241-260.
 • Papouli, E. (2017). The role of arts in raising ethical awareness and knowledge of the European refugee crisis among social work students. An example from the classroom. Social Work Education, The International Journal, 36(7), 775–793.
 • Πελασγός, Σ. (2008). Τα μυστικά του παραμυθά: Μαθητεία στην τέχνη της προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Πουρκός, Μ. (Επιμ.) (2009). Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις. Αθήνα: Τόπος.
 • Πισσαλίδης, Β. (2015). Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και πολυπολιτισμικής διαχείρισης. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Ρόζενμπεργκ, Μ. (2016). Μη Βίαιη Επικοινωνία. Πήλιο: Εκδόσεις Κοντύλι.
 • Τσέργας, Ν. (2014 ). Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω της Τέχνης. Αθήνα: Τόπος.
 • Φιλίππου, Δ., και Καραντάνα, Π. (2010) Ιστορίες για να ονειρεύεσαι… Παιχνίδια για να μεγαλώνεις… Αθήνα: Καστανιώτης.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Communication
 • Journal of Creative Communications
 • Journal of Arts & Communities
 • Journal of Creativity in Mental Health
 • Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice