Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα

Κωδικός Μαθήματος:

301

Semester:

Γ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την κατανόηση της μεθοδολογίας της Κοινωνικής Εργασίας στο ατομικό κλινικό επίπεδο, την κατανόηση της βοηθητικής διεργασίας και την ανάπτυξη ικανότητας για χρησιμοποίηση στην πράξη, την επίγνωση τεχνικών και δεξιοτήτων εκτίμησης και παρέμβασης στο μικρό-επίπεδο (Κλινική Κοινωνική Εργασία) και την ευαισθητοποίηση στα δυναμικά της επαγγελματικής σχέσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την έννοια και το περιεχόμενο της Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα ως εξειδικευμένης μεθοδολογικής προσέγγισης
 • Εκτιμούν τις δυνάμεις των ατόμων για την επίλυση προβλημάτων
 • Αξιολογούν τις δυνατότητες των ατόμων για την κάλυψη των αναπτυξιακών προκλήσεων και την ψυχική τους ανθεκτικότητα
 • Κατανοούν και να γνωρίζουν ένα δομημένο τρόπο αξιολόγησης των ατόμων και συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης
  Διαφοροποιούν τις ποικίλες έννοιες και εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας με Άτομσ
 • Ευαισθητοποιηθούν στην πρόληψη και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των ατόμων στην κοινότητα και σε σχέση με τους κοινοτικούς πόρους υποστήριξης
 • Ευαισθητοποιηθούν σε διαπολιτισμικές προσεγγίσεις σε σχέση με την Κοινωνική Εργασία με Άτομα
 • Εφαρμόζουν κατάλληλα κλινικές γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα σε όλα τα στάδια της διεργασίας επίλυσης προβλημάτων, από τη διαγνωστική εκτίμηση, στην παρέμβαση και τον τερματισμό
 • Χρησιμοποιούν κριτική σκέψη για την επιλογή του κατάλληλου κλινικού μοντέλου Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα για εκτίμηση και παρέμβαση

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Διεύρυνση της ερμηνευτικής ικανότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Θεωρητική βάση της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας: Εισαγωγικές έννοιες
 2. Το ψυχοδυναμικό Μοντέλο Παρέμβασης: Εισαγωγικές έννοιες
 3. Ανάλυση της δυναμικής και των χαρακτηριστικών της επαγγελματικής σχέσης
 4. Μελέτη/ κοινωνικό ιστορικό, εκτίμηση, σχεδιασμός δράσης, διατύπωση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, παρέμβαση – περάτωση – αξιολόγηση, πρόγνωση
 5. Ανάλυση περιπτώσεων: Εννοιολογικός συσχετισμός των φάσεων της διεργασίας της Κοινωνικής Εργασίας σε ατομικό επίπεδο
 6. Διεργασία διαγνωστικής εκτίμησης
 7. Ανάλυση της διεργασίας της παρέμβασης στο κλινικό μικρό-επίπεδο: Τύποι και μοντέλα παρέμβασης στο κλινικό μικρό-επίπεδο
 8. Περάτωση – αξιολόγηση
 9. Τεχνικές και δεξιότητες
 10. Άλλα μοντέλα παρέμβασης στην κλινική Κοινωνική Εργασία: Βραχύχρονες παρεμβάσεις – Γνωσιακό και Συμπεριφοριστικό μοντέλο – Συστημικό μοντέλο – Γενική / Ολιστική Κοινωνική Εργασία
 11. Τήρηση γραπτού υλικού – εκθέσεις – φάκελοι – παραπεμπτικές εκθέσεις – αξιολογικές εκθέσεις.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει γραπτή τελική (100%) εξέταση με:

 • Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Δημοπούλου-Λαγωνίκα, M. και συν. (2011). Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας: Μοντέλα παρέμβασης. Αθήνα: Tόπος.
 • Μακλόκλιν, Μπ. (2001). Ψυχοδυναμική συμβουλευτική. Αθήνα: Καστανιώτη.
 • Σαλτσμπέργκερ – Ουίτεμπεργκ, Ι. (2005). Η Αυτογνωσία από ψυχαναλυτική θεώρηση και οι ανθρώπινες σχέσεις. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2008). Εγχειρίδιο της συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Σταλίκας, Α. (2011). Θεραπευτικές παρεμβάσεις. Αθήνα: Τόπος.
 • Τσιάντης, Ι. (Επιμ.) (2003). Εργασία με τους γονείς: Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με παιδιά και εφήβους. Αθήνα: Καστανιώτη.
 • Yalom, I. (2004). Το δώρο της ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Άγρα..

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Κοινωνική Εργασία
 • Clinical Social Work Journal
 • Psychoanalytic Social Work
 • Child and Family Social Work
 • Practice Social Work in Action
 • Smith College Studies in Social Work
 • Journal of Ethnic and Cultural Diversity in Social Work