Κοινωνιολογία της Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

206

Εξάμηνο:

Β΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Κοινωνιολογία της Υγείας ασχολείται με την επιστημονική μελέτη της σπουδαιότητας των στάσεων απέναντι στην υγεία και αποσκοπεί στην κατανόηση και των κοινωνικών παραγόντων που τις διαμορφώνουν. Το μάθημα αυτό αποτελεί το βασικό αξονικό πεδίο για την επιστήμη της Κοινωνιολογίας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή και στην διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων και των μεθοδολογικών εργαλείων κατανόησης , μελέτης και ανάλυσης των φοιτητών/-τριών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Υγείας.
Η βαθύτερη κατανόηση, σύλληψη και ανάλυση του διπόλου “Υγεία και Ασθένεια” στη σχέση του με το φυσικό, πολιτισμικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και τις κυριότερες θεωρητικές κατασκευές και ανιχνεύσεις στα πλαίσια της Κοινωνιολογίας της Υγείας, αποτελούν τον κεντρικό άξονα του μαθήματος και θα επιτρέψουν στο φοιτητή/-τρια να εξοικειωθεί με τη δυναμική φύση του επιστημονικού πεδίου αλλά και του κοινωνικού φαινομένου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν τις βασικές έννοιες και τη γενικότερη ορολογία του επιστημονικού πεδίου της Κοινωνιολογίας της Υγείας
 • Κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο της δυναμικής του επιστημονικού πεδίου καθώς και την εργαλειακή σημαντικότητά του του, τόσο στο επίπεδο της έρευνας όσο και στο επίπεδο της επαγγελματικής εμπλοκής
 • Έχουν γνώση των βασικών αρχών, μεθόδων και θεωρητικών προσεγγίσεων της Κοινωνιολογίας της Υγείας, προκειμένου να καταστεί σαφής ο ρόλος της προσέγγισης και της μεθοδολογίας που ασπάζεται ο ειδικός στην ερμηνεία και διαχείριση του κοινωνικού φαινομένου
 • Είναι σε θέση να ερμηνεύουν τη σημαντικότητα των κοινωνικών παραγόντων στην υγεία , όπως της ανισότητας, του αποκλεισμού και της φτώχειας, να κατανοούν να συλλαμβάνουν και να διαχειρίζονται στάσεις και συμπεριφορές απέναντι σε θέματα υγείας (πολιτιστικά πρότυπα και επικίνδυνες συμπεριφορές, πληθυσμιακές πεποιθήσεις και συμπεριφορές κτλ.). και τελικά να υπερβαίνουν εμπόδια και συγκρούσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Γενική εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Υγείας – Ασθένειας.
 2. Διασύνδεση Κοινωνιολογίας και Ιατρικών Επιστημών (σημεία κοινού ενδιαφέροντος, στόχων, στάσεων, αλληλεπίδρασης).
 3. Φυσικό Περιβάλλον και υγεία.
 4. Κοινωνικές ανισότητες και υγεία.
 5. Στάσεις και συμπεριφορές απέναντι σε θέματα υγείας (πολιτιστικά πρότυπα και επικίνδυνες συμπεριφορές, πληθυσμιακές πεποιθήσεις και συμπεριφορές κτλ.).
 6. Προσδοκίες, εμπόδια και συγκρούσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει γραπτή τελική (100%) εξέταση με:

 • Ερωτήσεις Ανάπτυξης
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Αγραφιώτης, Δ. (2004). Υγεία, Αρρώστια, Κοινωνία. Αθήνα: Τυπωθήτω/Δαρδανός.
 • Μarvaki, Ch., Tsalkanis, A., Nestor, A., Polikandrioti, M., Kalogianni, A., Sarri, A., Vordou, P., Gorou, M., Pilatis, N (2007). Relationship Between The Conscious Faith And The Prevalence Of The Coronary Disease. Health Science Journal, v.2.
 • Melissa, Ch., Marvaki, Ch., Gourni, M., Τsalkanis, A. et al., (2006). People’s Attitudes Towards Patients With Mental Illness In Greece. Icus And Nursing Web Journal, v.27.
 • NettletonSΚοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθενείας (Μτφρ. Α. Βακάκη). Αθήνα: Τυποθήτω .
 • Οικονόμου, Χ. (2005). Κοινωνιολογία της Υγείας. Αθήνα: Διόνικος.
 • PilgrimDRogersAΚοινωνιολογία της Ψυχικής Υγείας και Ασθένειας. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Πολυκανδριώτη, Μ,. Τσαλκάνης, Α., Μαρβάκη, Αικ. κ.ά. (2006). Ενημέρωση Ασθενών Με Μόνιμο Βηματοδότη Καρδιάς. Το Βήμα του Ασκληπιού, 5(3), 349-354.
 • Σαρρής, Μ. (2001). Κοινωνιολογία της Υγείας και Ποιότητα Ζωής. Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Τούντας, Γ. (2000). Κοινωνία και Υγεία. Αθήνα: Οδυσσέας/Νέα Υγεία.
 • Waitzkin, H. & Waterman, B. (1976). The Exploitation οf Illness In Capitalist Society. Indianapolis: The Bodds-Merill Company.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Health Science Journal
 • Icus And Nursing Web Journal
 • Το Βήμα Του Ασκληπιού