Κοινωνική Ψυχολογία

Κωδικός Μαθήματος:

205

Εξάμηνο:

Β΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TKE119/


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

H Κοινωνική Ψυχολογία εξετάζει τις πράξεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ατόμων όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο των διαπροσωπικών τους σχέσεων και ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Εξετάζει το ρόλο της κοινωνικής επιρροής, τις επιδράσεις του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου και την αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων με τις εγγενείς ικανότητες και προδιαθέσεις. Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μια επισκόπηση των σημαντικότερων ζητημάτων που απασχολούν τις κοινωνιο-ψυχολογικές θεωρίες και έρευνες. Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν τη συμπεριφορά του ατόμου ως μέλος μιας ομάδας και να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους η δυναμική της ομάδας επηρεάζει και διαφοροποιεί τη συμπεριφορά αυτή. Ειδικότερος στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τόσο τις σχέσεις όσο και τα προβλήματα που θα εμφανιστούν αργότερα στο χώρο εργασίας τους ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και να κάνουν χρήση βασικών εννοιών στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο και τις σύγχρονες τάσεις της Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Χρησιμοποιούν βασικές έννοιες της Κοινωνικής Ψυχολογίας προκειμένου να ερμηνεύουν καταστάσεις και φαινόμενα με τα οποία ασχολούνται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Αναγνωρίζουν τη συνάφεια της Κοινωνικής Ψυχολογίας με την καθημερινή ζωή και να σκιαγραφούν τους τρόπους με τους οποίους οι βασικές της αρχές μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια
 • Αναγνωρίζουν τα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα και τις συνέπειές τους στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Κατανόηση και κριτική ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Το αντικείμενο και τα θέματα της κοινωνικής ψυχολογίας
 2. Θεωρίες κοινωνικής απόδοσης
 3. Η διαμόρφωση των στάσεων
 4. Η διαμόρφωση των προκαταλήψεων
 5. Η αλλαγή των στάσεων και η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας
 6. Η έλξη μεταξύ των ανθρώπων
 7. Η επιθετικότητα
 8. Κοινωνική επιρροή και υπακοή στην εξουσία
 9. Ηγεσία και λήψη αποφάσεων
 10. Προσφορά βοήθειας και αλτρουισμός
 11. Διομαδική συμπεριφορά
 12. Η θεωρία της αυτο-αποτελεσματικότητας

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Γεώργας, Δ. (1990). Κοινωνική ψυχολογία. Τόμ. Α, Β. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Γεωργογιάννης, Π. (1995). Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Τόμ. 1, 2, 3. Αθήνα: Gutenberg.
 • Hewstone, M. & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παπαζήσης
 • Hogg, M.A., & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία (Επιμ. Α. Χαντζή). Αθήνα: Gutenberg.
 • Παπαστάμου, Σ. (2000). Η κοινωνική ψυχολογία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Η Ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Πεδίο.
 • Παπαστάμου, Σ. (2001). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Τόμ. Α, Β, Γ, Δ. Αθήνα: Πεδίο.
 • Roussiau, N. (2010, επιμ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. (Μετ. Μ. Μαλαθράκη) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Sapsford, R., Still, A., Miell, D., Stevens, R., & Wetherell, M. (2006). H θεωρία στην κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  Smith, P.B., & Bond, M.H. (2005). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία. (Επιμ. Α. Παπαστυλιανού). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Wetherell, M. (2005). Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Κοκκινάκη, Φ. (2006). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Ψυχολογία
 • Hellenic Journal of Psychology
 • Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
 • European Review of Social Psychology
 • Journal of Applied Social Psychology