Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών

Κωδικός Μαθήματος:

204

Εξάμηνο:

Β΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TKE109/


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα στο αντικείμενο της διοίκησης ως μεθόδου κοινωνικής εργασίας (social work management). Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις που διέπουν την οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα. Το μάθημα προσεγγίζει με κριτικό πνεύμα τις υπάρχουσες αντιλήψεις και τάσεις περί παραγωγής και διανομής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με γνώμονα το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης ( sustainable development), υπό μεταβαλλόμενες κοινωνικά συνθήκες.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις βασικές αρχές της οργάνωσης και διοίκησης των κοινωνικών υπηρεσιών.
 • να γνωρίζει τη βασική δομή και τις συνιστώσες του κοινωνικό προνοιακού μοντέλου της χώρας.
 • να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί πλήρως το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού ως ηγετικού στελέχους-μάνατζερ (χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες, δυσκολίες/προβλήματα) στις σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες.
 • να αντιλαμβάνεται το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού σε σχέση με άλλα επαγγέλματα στο πλαίσιο της διεπιστημονικής/διεπαγγελματικής συνεργασίας.
 • να κατανοεί και να ερμηνεύει με κριτική σκέψη τη νομοθεσία που διέπει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών.
 • να εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές που αφορούν την παραγωγή και διανομή καινοτόμων και ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΕΒασικές εισαγωγικές έννοιες
 2. Οι κοινωνικές υπηρεσίες ως τυπικές μορφές οργάνωσης
 3. Δίκτυα και ταξινόμηση των κοινωνικών υπηρεσιών ( δημόσιες, κερδοσκοπικός και μη κοινωνικές υπηρεσίες, εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις, ΜΚΟ).
 4. Η διοίκηση ως μέθοδος κοινωνικής εργασίας (social work management)
 5. Βασικές λειτουργίες της διοίκησης στην κοινωνική εργασία
 6. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών
 7. Επαγγελματική στελέχωση και διεπιστημονική/διεπαγγελματική συνεργασία
 8. Οργανωσιακή κουλτούρα και επαγγελματική ηθική
 9. Επαγγελματική Εποπτεία και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης/ κόπωσης (burn-out syndrome) στους επαγγελματίες των κοινωνικών υπηρεσιών
 10. Έλεγχος και Αξιολόγηση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει γραπτή τελική (100%) εξέταση με:

 • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • ερωτήσεις ανάπτυξης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ιατρίδης, Δ. (2005). Οργανισμοί Κοινωνικής Φροντίδας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Κέφης, Ν. Β. (2005). Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ: Βασικές αρχές για σύγχρονες οικονομικές μονάδες. Αθήνα: Κριτική.
 • Κριεμάδης, Α. & Χρηστάκης, Μ. (2010). Αρχές και πρότυπα μάνατζμεντ για τη δημόσια διοίκηση και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
 • Πολύζος, Ν.Μ. (2014). Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας. Αθήνα: Κριτική.
 • Σταθόπουλος, Π. (2012). Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Τζωρτζάκης, Κ. & Τζωρτζάκη, Α.Μ. (2007). Οργάνωση και Διοίκηση. Αθήνα: Rosili.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά