Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογική Συμπεριφορά

Κωδικός Μαθήματος:

203

Semester:

Β΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TKE117/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική ηθική και δεοντολογία στην κοινωνική εργασία ως εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη και ανθρωπιστικό επάγγελμα. Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση και εμπέδωση της αποκτηθείσας γνώσης για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φοιτητών/τριών σχετικά με τις ηθικές προκλήσεις και τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης, την ανάδειξη, ανάλυση και κατανόηση φιλοσοφικών και πρακτικών ζητημάτων γύρω από τη σύγκρουση μεταξύ επαγγελματικών και προσωπικών αξιών, επαγγελματικών ορίων και αντιδεοντολογικής/ανήθικης συμπεριφοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Το μάθημα αναδεικνύει με κριτικό τρόπο το σημαντικό ρόλο της κοινωνικής εργασίας ως ηθικά και αξιακά εδραιωμένου κοινωνικού επαγγέλματος στην σημερινή εποχή.
Μετά το τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες και αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας στην επιστήμη της κοινωνικής εργασίας
 • να κατέχει απαραίτητες γνώσεις σε θέματα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας
 • να γνωρίζει τις βασικές σχολές ηθικής και την επίδραση τους στο επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού
 • να κατανοεί πλήρως το ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού ως συνηγόρου υπεράσπισης θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πλαίσιο προαγωγής της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλλαγής
 • να υιοθετεί τις αρχές, τη φιλοσοφία και τους σκοπούς των κωδίκων δεοντολογίας της κοινωνικής εργασίας (εθνικός-διεθνής)
 • να αναπτύσσει δεξιότητες στην αναγνώριση, ανάλυση και επίλυση ηθικών επαγγελματικών προβλημάτων και διλλημάτων
 • να λαμβάνει ηθικά και δεοντολογικά ορθές αποφάσεις

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εννοιολογική προσέγγιση και ερμηνευτικός προσδιορισμός των όρων «ηθική», «επαγγελματική ηθική», «επαγγελματικές αξίες» και «δεοντολογία»
 2. Ιστορική αναδρομή στο περιεχόμενό των επαγγελματικών αξιών και αρχών της κοινωνικής εργασίας
 3. Παραδοσιακές και σύγχρονες επαγγελματικές αξίες
 4. Το περιεχόμενο, οι πηγές και οι λειτουργίες του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. Η φύση, ο σκοπός και η χρησιμότητά του.
 5. Συγκριτική μελέτη κωδίκων επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας της Κοινωνικής Εργασίας και συναφών επαγγελμάτων (επαγγέλματα υγείας και ψυχικής υγείας).
 6. Ηθικά και δεοντολογικά θέματα (π.χ. απόρρητο, εμπιστευτικότητα, επαγγελματικά όρια, σύγκρουση προσωπικών και επαγγελματικών αξιών) στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας σε σχέση με τους εξυπηρετούμενους, την λειτουργία των υπηρεσιών και την επιστημονική / διεπαγγελματική συνεργασία
 7. Σύγχρονα μοντέλα λήψης ηθικών και δεοντολογικών αποφάσεων
 8. Χρήσης τεχνολογίας στις κοινωνικές υπηρεσίες και επαγγελματική δεοντολογία

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει γραπτή τελική εξέταση με:

 • ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • ερωτήσεις ανάπτυξης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • ABanks, S. (2015). Ηθική και αξίες στην κοινωνική εργασία. Αθήνα: Gutenberg.
 • Βενετσανοπούλου, Μ. (2014). Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί. Αθήνα: Σάκκουλας.
 • Παπούλη, Ε. (2014). Επαγγελματικές Αξίες και Κοινωνική Εργασία: Ιστορική Αναδρομή και Διαχρονική Εξέλιξη. Κοινωνική Εργασία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, 113, 1-21.
 • Papouli, E. (2016).Teaching and Learning for Ethical Practice in Social Work Education. In I. Taylor, M. Bogo, M. Lefevre, and B. Teater (Eds) Routledge International Handbook of Social Work Education (pp. 157-170). Abingdon: Routledge.
 • Papouli, E. (2016). Development of social work values and ethics in a Greek Field Placement. Ethics and Social Welfare, 10(4). pp. 378-389. DOI: 10.1080/17496535.2016.1225688
 • Papouli, E. (2018). Aristotle’s virtue ethics as a conceptual framework for the study and practice of social work in modern times. European Journal of Social Work. doi.org/10.1080/13691457.2018.1461072
 • Papouli, E. (2018). Ethical and professional challenges for social workers in times of crisis: Lessons learned from Greece. In C. Panagiotopoulos (Ed.) Financial Crisis and Social Work. Beau-Bassin, Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά