Κατατακτήριες εξετάσεις

Το ποσοστό κατατάξεων επί των εισακτέων είναι 12%. Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση:

 1. Φωτοαντίγραφο αντιγράφου πτυχίου που να αναγράφει τον βαθμό πτυχίου ή
  • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης περάτωσης φοίτησης ή
  • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου που να αναγράφει τον βαθμό πτυχίου
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Εφόσον συντρέχουν λόγοι, σχετικό έγγραφο επίσημης αρχής για συμμετοχή στις εξετάσεις με προφορική εξέταση

 

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων. Την κατάταξη των επιτυχόντων σε εξάμηνο φοίτησης την αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος μετά την κατάθεση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Κατατάξεων.

 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Αίτηση κατάταξης

 

Νομοθεσία για τις κατατακτήριες εξετάσεις

 • Υπ.Αποφ. Φ2/125186/Β3/2006
 • Υπ.Αποφ. Φ2531/17791/Β6/2013
 • Υπ.Αποφ. Φ1/192329/Β3/2013
 • Ν.4186/2013