Ζαφειροπούλου Νίκη

qode interactive strata

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

 

Πρώιμη Παρέμβαση και Υιοθεσία: Εμπειρίες και αντιλήψεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των θετών γονέων για τη σημασία της προετοιμασίας και την προοπτική των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης.

 

Με αφορμή την ψήφιση της νέας νομοθεσίας για την αναδοχή και την υιοθεσία, αλλά και την προτεραιότητα που δίνεται, σε παγκόσμιο επίπεδο, στις παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη των αντιλήψεων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με τη διαδικασία της προετοιμασίας των θετών γονέων και τη σημασία εφαρμογής προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των θετών γονέων για αποτελεσματική διαχείριση των ψυχοκοινωνικών διαστάσεων που περικλείει η υιοθεσία, αλλά και στη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων, των συναισθημάτων, των αντιλήψεων και της βιωμένης εμπειρίας των ίδιων των θετών γονέων αναφορικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μια συνοπτική ανασκόπηση του νομικού ορισμού της υιοθεσίας, των ειδών υιοθεσίας, των βασικών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο και των ψυχοκοινωνικών διαστάσεων που την χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις βασικές προκλήσεις του γονικού ρόλου και στις επιπρόσθετες ιδιαίτερες απαιτήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι θετοί γονείς. Τέλος, αποσαφηνίζεται η έννοια της πρώιμης παρέμβασης και γίνεται αναφορά στην επίδραση που έχουν τέτοιου είδους προγράμματα στη μείωση των παραγόντων επικινδυνότητας, στην ενίσχυση της γονικής ανταπόκρισης, στην αναδόμηση επισφαλών αναπαραστάσεων και, ακολούθως, στην ομαλή κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού. Στο ερευνητικό μέρος περιγράφεται το αντικείμενο και ο σκοπός της έρευνας, οι επιμέρους στόχοι και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα. Όσον αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας, επιλέγεται η ποιοτική κοινωνική έρευνα. Ως εργαλείο παραγωγής δεδομένων ορίζεται η ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ για την ανάλυση προτείνεται η στρατηγική της θεματικής ανάλυσης. Τα πλαίσια από τα οποία θα αντληθεί ο ερευνώμενος πληθυσμός είναι οι θεσμικοί φορείς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται στην τέλεση και την εποπτεία των υιοθεσιών, καλύπτοντας πέντε από τις δεκατρείς γεωγραφικές περιφέρειες της Επικράτειας. Τον ερευνώμενο πληθυσμό της μελέτης θα αποτελέσουν 25 επαγγελματίες ψυχικής υγείας που απασχολούνται στους αρμόδιους, για τις υιοθεσίες, φορείς και 45 θετοί γονείς.

Λέξεις-Κλειδιά: υιοθεσία, πρώιμη παρέμβαση, θετοί γονείς, στάσεις, επαγγελματίες ψυχικής υγείας

 

Μανιαδάκη Κατερίνα (Επιβλ.), Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.
Ασημόπουλος Χαρίσιος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.
Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης

 

4/26.02.2019