Στουραΐτη Αλέξια

qode interactive strata

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

Η συμμετοχή των οικογενειών στη λήψη αποφάσεων για την παιδική προστασία, ως εφαρμογή της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης

 

Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση της συμμετοχικότητας των οικογενειών στο σύστημα παιδικής προστασίας, με τις αρχές, τις πρακτικές και τη φιλοσοφία της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης (στο εξής: ΕΔ). Πιο συγκεκριμένα, διερευνά πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχουσες/-οντες τον θεσμό της παιδικής προστασίας ως προς την πολιτική και τις δομές του. Επιπλέον, αντικείμενο μελέτης είναι οι ανάγκες που οι συμμετέχουσες/-οντες διακρίνουν για τη συμμετοχή του ανηλίκου και της οικογένειας στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα προστασίας του, καθώς και προηγούμενες εμπειρίες τους αναφορικά με τη δυνατότητα έκφρασης γνώμης και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων στο σύστημα παιδικής προστασίας. Επίσης, διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους η ΕΔ θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών παιδικής προστασίας, καθώς και οι αποτρεπτικοί για την εφαρμογή της συμμετοχικότητας παράγοντες, και  προτάσεις στην κατεύθυνση της υπέρβασης των εμποδίων.

Για τη μελέτη των παραπάνω επιλέγεται η ποιοτική μεθοδολογία. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 30 ημιδομημένες συνεντεύξεις με άτομα που είχαν εμπλακεί στο σύστημα παιδικής προστασίας ως ανήλικοι ωφελούμενοι, άτομα που είχαν εμπλακεί ως γονείς, και επαγγελματίες του συστήματος παιδικής προστασίας (10 συνεντεύξεις με κάθε υποομάδα, με ισάριθμη αντιπροσώπευση φύλων), ενώ για την ανάλυση των δεδομένων επιλέγεται ως καταλληλότερη η ανάλυση περιεχομένου.

   

Λέξεις – κλειδιά: Επανορθωτική Δικαιοσύνη, συμμετοχικότητα, παιδική προστασία, κοινωνική πρόνοια 

  1. Ιωακειμίδης Βασίλειος, επιβλέπων (Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
  2. Πουλόπουλος Χαράλαμπος (Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
  3. Θεμελή Όλγα (Αν.Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

1/18.1.2022