Μπούσιου Δήμητρα

qode interactive strata

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dbousiou@uniwa.gr

«Πολιτισμική Ετερότητα και Φυλακή: Στάσεις, Αντιλήψεις και Διαχείριση των Αλλοδαπών Κρατουμένων από το Προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης».

 

Οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη από το 1990 και έπειτα, οδήγησαν, μεταξύ άλλων, σε έναν πολυπολιτισμικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των αλλοδαπών στον ελλαδικό χώρο έχει αυξηθεί, όπως επίσης  και ο πληθυσμός των αλλοδαπών κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές. Η φυλακή στις μέρες μας μεταλλάσσεται συνεχώς σε πολυπολιτισμικό και πολυ-θρησκευτικό περιβάλλον. Αυτό το φαινόμενο είναι μια εντελώς νέα κατάσταση τόσο για το προσωπικό των φυλακών όσο και για τους ίδιους τους κρατουμένους. Κύρια πρόκληση για όσους ασχολούνται με τον χώρο αυτό θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους αλλοδαπούς κρατουμένους και η μείωση  φαινόμενων άνισης μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της  έκτισης της ποινής τους στις ελληνικές φυλακές.  Ως εκ τούτου, η παρούσα έρευνα επιδιώκει την σε βάθος κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι στα καταστήματα κράτησης (στάσεις, αντιλήψεις και διαχείριση) σε σχέση με  τους αλλοδαπούς κρατουμένους αλλά και την εμβάθυνση και κατανόηση της καθημερινότητας των αλλοδαπών κρατουμένων κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους. Θα πραγματοποιηθεί ποιοτική έρευνα με την χρήση των εργαλείων της έρευνας αρχείου, της ημιδομημένης συνέντευξης με υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και της συμμετοχικής παρατήρησης σε ένα κατάστημα κράτησης. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την διεξαγωγή της έρευνας αισιοδοξούμε να  αποτελέσουν ένα ερμηνευτικό αλλά και ένα οργανωτικό εργαλείο για τη συγκρότηση μιας προσέγγισης – διαχείρισης των αλλοδαπών κρατουμένων αλλά και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: φυλακή, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αλλοδαποί κρατούμενοι, πολιτισμική ετερότητα

   

 

Ασημόπουλος Χαρίσιος (Επιβλ.), Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.   

Πουλόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής, του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δεδότση Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.   

 

5/20-4-2021