ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου (ΑΠΟΦ.74268/ΦΕΚ 4621/2020) και την υπ’ αρ. 1/19.1.2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, μπορείτε να υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: socwo@uniwa.gr αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας σε μαθήματα (μέχρι 3 μαθήματα σε όλη τη διάρκεια σπουδών) κατά την επαναληπτική (Σεπτεμβρίου) εξεταστική περίοδο του 2020-2021.  Για την επαναληπτική εξεταστική περίοδο  του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας σε μάθημα είναι :  Από την Παρασκευή  23/7/2021 έως και την Τετάρτη  28/7/2021.

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (1)