Διαδικασία τοποθέτησης σε Πλαίσιο για την υλοποίηση της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) στο επάγγελμα