Μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/ήτριες

 

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Επιβλέπων/ουσα

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης

Ευανθία Ναυρίδη

Πρώιμη παρέμβαση σε οικογένειες προσφύγων και μεταναστών με μικρά παιδιά: Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων

Κατερίνα Μανιαδάκη

10/16.07.2019