Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων διδακτόρων και Αίτηση υποψήφιου διδάκτορα