Ράλλης Γιώργος

qode interactive strata

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

grallis@uniwa.gr

Η κοινωνική εργασία στα πλαίσια της παρέμβασης στη ζωή του παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο και ο αντίκτυπος της παιδικής προστασίας στη ζωή της οικογένειάς του και το ίδιο. Μια κριτική προσέγγιση.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η παιδική προστασία, ως επί το πλείστον, δημιουργήθηκε με καλές προθέσεις. Ωστόσο, είναι εξίσου σίγουρο ότι οι πιο αγνές προθέσεις μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον των ίδιων των ατόμων, καθώς φαίνεται πως το σύστημα παιδικής προστασίας έχει καταπιεστική φύση. Η κοινωνική εργασία πάντοτε προσπαθούσε να ισορροπήσει μεταξύ του ατομικού και κοινωνικού συμφέροντος. Ήταν και είναι προσανατολισμένη στην παροχή βοήθειας στους ανθρώπους, έτσι ώστε εκείνοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, ακόμη και όταν εκείνη είναι συγκροτημένη βάσει μιας άνισης κατανομής της κοινωνικής και οικονομικής δύναμης. Βάσει αυτών, η παρούσα πρόταση διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιώντας τα θεωρητικά εργαλεία που προσφέρονται από την ριζοσπαστική/κριτική κοινωνική εργασία, εστιάζει στη σχέση της κοινωνικής φροντίδας και του κοινωνικού ελέγχου στα πλαίσια της παιδικής προστασίας. 

Ειδικότερα, θέλει να εξετάσει τον τρόπο παρέμβασης του κράτους μέσω των επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας για την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και τον αντίκτυπο αυτής της προστασίας στις ζωές των εμπλεκομένων (γονέων και παιδιών). Μέσα από τα πορίσματα της, η προτεινόμενη έρευνα θέλει όχι μόνο να εξετάσει αν υφίσταται ο συσχετισμός κοινωνικού ελέγχου και παιδικής προστασίας, αλλά και να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους το κράτος μέσω ενός επιστημονικού κλάδου προσπαθεί να ασκήσει κοινωνικό έλεγχο στους αδύναμους. Παράλληλα, αποσκοπεί να φέρει στην επιφάνεια εμπειρίες και βιώματα γονέων και παιδιών, τα οποία θα προσφέρουν προτάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του υπάρχοντος πατερναλιστικού συστήματος παιδικής προστασίας, ενσωματώνοντας τη γνώση που εκπορεύεται τόσο από τους ίδιους όσο και από τους κοινωνικούς λειτουργούς που ασχολούνται με το εν λόγω αντικείμενο. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος εμβαθύνει σε εννοιολογικούς ορισμούς σχετικά με την έκθεση παιδιών σε κίνδυνο, εστιάζοντας περισσότερο σε εμπειρικά, θεωρητικά και νομικά ζητήματα για την κακοποίηση και παραμέληση ανηλίκων. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η θεωρητική προσέγγιση εννοιών, όπως της παιδικής ηλικίας και της παιδικής προστασίας, διερευνώντας παράλληλα πολιτικές, μοντέλα και το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του παιδιού στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στον τελευταίο άξονα θα μελετηθεί επιστημολογικά η κοινωνική εργασία και τα θεωρητικά της θεμέλια με έμφαση στην κριτική/ριζοσπαστική κοινωνική εργασία.  Θα αναλυθεί η σχέση της κοινωνικής εργασίας με τον κοινωνικό έλεγχο μέσα από ορόσημα, όπως η έννοια της εξατομίκευσης, της γνώσης ως εξουσία και της διακινδύνευσης.

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων θα είναι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις και το δείγμα θα αποτελείται συνολικά από 45 άτομα από το Βόρειο Αιγαίο και την Αττική, εκ των οποίων τα δεκαπέντε θα είναι  κοινωνικοί λειτουργοί που απασχολούνται σε ομάδες προστασίας ανηλίκων (Ο.Π.Α.) και τα υπόλοιπα αντίστοιχος αριθμός γονέων παιδιών που έχουν απομακρυνθεί, μετά από σχετική απόφαση, από το οικογενειακό περιβάλλον και νέων πρώην φροντιζόμενων από δομές στέγασης και προστασίας. Για την ανάλυση των δεδομένων προκρίνεται η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνικός έλεγχος, παιδική προστασία, κοινωνικοί λειτουργοί, βιωμένες εμπειρίες γονέων και παιδιών

  1. Ιωακειμίδης Βασίλειος, επιβλέπων (Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
  2. Ελένη Παπούλη, (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
  3. Στράτος Γεωργούλας (Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)