Κοσκινιάδου Τάνια

qode interactive strata

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

tkoskiniad@gmail.com

Η θεραπευτική συμμαχία επιμελητή ανηλίκων και εφήβου που έχει παραβιάσει το Νόμο

 

Η σχέση μεταξύ επιμελητή και παραβάτη άρχισε να ερευνάται πιο συστηματικά τα τελευταία χρόνια με αφετηρία την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την αποτελεσματικότητα του θεσμού της δοκιμασίας ή  άλλως επιμέλειας στο ελληνικό δίκαιο ανηλίκων. Παρόλο που η έρευνα άρχισε να παράγει αποτελέσματα σε σχέση με τους πληθυσμούς ενηλίκων που τίθενται σε θεραπεία ή σε δοκιμασία κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής, δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά ερευνητικά δεδομένα που να αναλύουν την ποιότητα της σχέσης μεταξύ επαγγελματιών και εφήβων σε ανάλογα περιβάλλοντα εξουσίας. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων επιμελητών ανηλίκων και εφήβων παραβατών για τη θεραπευτική συμμαχία, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από την εμπειρία τους εντός του ποινικού συστήματος και η αποτύπωση των παραγόντων που θεωρούν ότι συντέλεσαν στη δημιουργία, αλλά και τη διατήρηση της συμμαχίας σε περιόδους έντασης. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά στην ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων, το θεσμό των επιμελητών ανηλίκων και το αναμορφωτικό μέτρο της επιμέλειας υπηρεσίας, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι θεωρίες σχετικά με τη θεραπευτική συμμαχία σε πληθυσμούς ενηλίκων και παιδιών-εφήβων και η θεραπευτική συμμαχία σε περιβάλλοντα εξουσίας. Η έρευνα θα είναι ποιοτική και θα χρησιμοποιήσει την ημι-δομημένη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδομένων, με στόχο τη φαινομενολογική ερμηνεία της εμπειρίας της θεραπευτικής συμμαχίας από τα δυο μέρη που συμμετέχουν σε αυτή. Οι συμμετέχοντες θα είναι 20 επιμελητές ανηλίκων και 20 έφηβοι και μετέφηβοι παραβάτες στους οποίους είχε επιβληθεί το μέτρο της επιμέλειας υπηρεσίας όταν ήταν ανήλικοι ποινικά υπεύθυνοι, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, δηλαδή 12-18 ετών. Οι συνεντεύξεις θα μαγνητοφωνηθούν και η κωδικοποίηση και θεματοποίηση των δεδομένων που θα συλλεχθούν, θα αναλυθούν με τη βοήθεια  του λογισμικού NVivo. Η θεματική ανάλυση θα γίνει με βάση την επαγωγική  μέθοδο με ένα θεωρητικό πλαίσιο που θα λειτουργήσει σε έναν περιορισμένο βαθμό, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρος και κοινά αποδεκτός ορισμός για τη συμμαχία σε εφήβους και δη σε εφήβους σε περιβάλλοντα εξουσίας.   

Λέξεις κλειδιά: έφηβος παραβάτης, επιμελητής ανηλίκων, επιμέλεια, θεραπευτική συμμαχία, περιβάλλοντα εξουσίας

Ασημόπουλος Χαρίσιος (Επιβλ.), Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.                 

Μανιαδάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.

Πουλόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής, του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

1/19-1-2021