Διοίκηση του Τμήματος

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, ένα μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών.

Τα όργανα του Τμήματος επίσης αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Αικατερίνη Μανιαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας  
Αν. Πρόεδρος: Χαρίσιος Ασημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας