Αντιστιχίσεις μαθημάτων και διευκρινίσεις για πτυχίο ΠΑΔΑ