ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤ’ ΚΑΙ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤ’ ΚΑΙ Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 τροποποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών και ειδικότερα με αλλαγή στα μαθήματα Κοινωνικής Έρευνας στην Κοινωνική Εργασία του ΣΤ΄ και Ζ’  εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:

 • Tο μάθημα Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία I (601) μετονομάζεται σε Ποιοτικές μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα.
 • Tο μάθημα Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία ΙΙ (701) μετονομάζεται σε Ποσοτικές μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα.
 • Το κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα από 3ωρο γίνεται 4ωρο και η διδασκαλία του κατανέμεται σε 2 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηρίου.
 • Περισσότερες πληροφορίες για την κατανομή στις εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος 701 θα αναρτηθούν προσεχώς, καθώς το μάθημα θα διδαχθεί από πανεπιστημιακό υπότροφο.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δομή των δύο μαθημάτων, οι φοιτητές/ήτριες παρακαλούνται να συμβουλευτών τα νέα περιγράμματα (σελ. 143 και 183 του Προγράμματος Σπουδών αντίστοιχα).
 • Η βαθμολογία της θεωρίας καταλαμβάνει το 60% του τελικού βαθμού και η βαθμολογία του εργαστηρίου το 40% του τελικού βαθμού.
 • Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αξιολογείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με εργαστηριακές ασκήσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα σε καθορισμένες ημερομηνίες.
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι ημερομηνίες των εργαστηριακών ασκήσεων γίνονται γνωστά στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων.
 • Δεν λαμβάνονται απουσίες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ωστόσο η συμμετοχή σε αυτά είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές/ήτριες να ανταποκριθούν στις εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες και καθορίζουν τον βαθμό του εργαστηρίου.
 • Όσοι φοιτητές έχουν ήδη περάσει τα μαθήματα Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία I ή/και Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία IΙ δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα.
 • Εξαιτίας της μετατροπής των μαθημάτων σε 4ωρα έχουν επέλθει αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες ορισμένων μαθημάτων του ΣΤ΄ και του Ζ΄ εξαμήνου.