Πρακτικό της επιτροπής αξιολογησης υποψηφίων με το Π.Δ. 407/80