ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄, Ε΄, Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄, Ε΄, Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Από ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται και τα εξής μαθήματα του Γ’, Ε’ και Ζ’ Εξαμήνου:

  • Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας  με Άτομα (Γ’ Εξαμ.)
  • Κοινωνική Ανθρωπολογία (Ε΄Εξαμ.)
  • Κοινωνική Εργασία στη Ψυχική Υγεία (Ε΄Εξαμ.)
  • Διεθνής Κοινωνική Εργασία  και Ελληνική Πραγματικότητα (Ε΄Εξαμ.)
  • Διακρίσεις & Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία (Ε΄Εξαμ.)
  • Ψυχιατρική (Ζ΄Εξαμ.)
  • Κοινωνική Εργασία στον Εργασιακό Χώρο (Ζ΄Εξαμ.)
  • Για την ώρα πραγματοποίησης των μαθημάτων συμβουλευτείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.