Ίδρυση Ερευνητικού Εργαστηρίου στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ίδρυση Ερευνητικού Εργαστηρίου στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Με βάση το ΦΕΚ 1140/τ.Β’/05-04-2019, ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών ερευνητικό εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (ΕΣΥΨΥΚΟΠ)», με βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ψυχοκοινωνικής έρευνας, πρόληψης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, προαγωγής της ψυχικής υγείας, ανάπτυξης και ενίσχυσης δεξιοτήτων παιδιών, εφήβων, νέων, οικογενειών, καθώς και εκτίμησης κοινοτικών αναγκών, κοινωνικού αποκλεισμού και δικαιωμάτων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του εργαστηρίου δίνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ ίδρυσής του εδώ.